Rezervuoti 0
LT
Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

Taisyklės ir sąlygos

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.UAB “Rada” valdoma “Kerpė hotel & spa“  elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama “Kerpė hotel & spa“ siūlomų apgyvendinimo ir grožio procedūros paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „Rada” (buveinės adresas: Vytauto g. 76, Palanga; juridinio asmens kodas 152516318; tel.: 8 601 02944; el. paštas info@kerpehotel.lt, toliau – elektroninė rezervavimo sistema, tvarka, bei „Kerpė hotel & SPA“  ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

2. “Kerpė hotel & spa“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. „ “Kerpė hotel & spa“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:

4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

4.3. Visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Pastaba:  nepilnamečiai asmenys “Kerpė hotel & spa“ paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų priežiūrą ir saugumą. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą ir elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.

5. “Kerpė hotel & spa“  turi teisę be įspėjimo klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos “Kerpė hotel & spa“  Paslaugų teikimo taisyklėse.

II SKYRIUS PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

8. Klientai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:

8.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono nr., el. paštą;

8.2. Kliento duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu.

9. Jeigu pasikeičia kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. “Kerpė hotel & spa“ nebus atsakingas už žalą, atsiradusią klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

10. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, “Kerpė hotel & spa“ vadovaujasi Privatumo politika užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su kliento sutikimu. Kliento sutikimas pažymimas elektroninėje rezervavimo sistemoje, atitinkamame lauke. Dovanų kuponą kitam asmeniui ar rezervaciją kito (kitų) asmenų naudai atliekantis asmuo įsipareigoja užtikrinti, kad šių asmenų duomenys bus pateikiami “Kerpė hotel & spa“ su jų žinia ir sutikimu.

11. Klientas visada turi teisę, pateikęs prašymą “Kerpė hotel & spa“, susipažinti su “Kerpė hotel & spa“ tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

12. Klientų asmens duomenys bus naudojami ir saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

13. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus paslaugų paketus (pagal tą dieną galiojančius pasiūlymus, į Paketą gali įeiti nakvynės, maitinimo bei atskiros grožio prozedūrų paslaugos) arba standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.

14. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paketą.

15. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas turi pereiti į kitą rezervacijos etapą – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.

16. Tam, kad Kliento rezervacija būtų galiojanti, Klientas privalo sumokėti pilną sumą. Klientas gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų:

16.1. Paysera;

16.2. Stripe;

17. Atlikus apmokėją per 16.1 ar 16.2 punktuose nurodytus mokėjimo būdus, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, apmokėta suma.

19. Rezervavimas pagal užklausimą. Elektroninėje rezervavimo sistemoje nesant pageidaujamo laisvo kambario, Klientas gali užpildyti užklausos formą. Užpildęs formą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip apmokėti už paslaugas. Klientas gali apmokėti paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas tik gavus apmokėjimą gavimo metu. Sumokėjęs įmoką, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina ir kitą su Rezervacijos patvirtinimu sisijusią informaciją.

20. Elektroninėje rezervavimo sistemoje paslaugų kainos nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, į kurias nėra įskaičiuotas Palangos savivaldybės tarybos nustatytas 2 (dviejų) euro/d.  turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis Palangos savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka (su kuriais galima susipažinti www.palanga.lt).

21. Prieš apmokėjimą, klientas patvirtina, kad susipažino su “Kerpė hotel & spa“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange  ties  „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis “. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.

22. Kai “Kerpė hotel & spa“ gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp kliento ir “Kerpė hotel & spa“ yra sudaryta paslaugų sutartis. „ “Kerpė hotel & spa“ neatsako už tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

IV SKYRIUS DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

23.  Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.

24. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik “Kerpė hotel & spa“ paslaugomis.

25. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele registratūroje.

26. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.

27. Dovanų kuponas (-ai) galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.

28. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

29. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama.

30. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita – faktūra neišrašoma.

31. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną apsilankymą.

V SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMAS, REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

32. Paslaugos teikiamos išskirtinai “Kerpė hotel & spa“.

33. Klientas turi teisę atšaukti savo rezervaciją ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis raštu info@kerpehotel.lt. Tokiu atveju “Kerpė hotel & spa“ privalo grąžinti visą kliento sumokėtą avansą per 10 darbo dienų nuo visos mokėjimui reikalingos informacijos pateikimo.

VI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

35. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir “Kerpė hotel & spa“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į “Kerpė hotel & spa“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:

36.1 siunčiant el. paštu: info@kerpehotel.lt.;

36.2. siunčiant adresu: Vytauto g. 76, Palanga;

36.3. tiesiogiai darbo dienomis 8-17 val. atvykus į “Kerpė hotel & spa“.

37. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt,  telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38.Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su paslaugų įsigijimu www.kerpehotel.lt  taikomos “Kerpė hotel & spa“ paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.

Savo svetainėje naudojame slapukus, kad galėtume suteikti jums tinkamiausią patirtį. Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu.